Obowiązek informacyjny

Szanowny Kliencie,
od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych). W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
 
Realizując obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że

 1. Administratorem Danych jest Maciej Waszczyk, ul. Minerwy 19, 80-299 Gdańsk
 2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Wydawnictwo.in – można skontaktować się poprzez adres e-mail kontakt@wydawnictwo.in lub pisemnie pod adresem korespondencyjnym administratora

3.CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie zgody w celu otrzymywania materiałów informacyjno – marketingowych;
 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania łączącej nas umowy lub umów;
 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych Administratora w związku z zawartymi umowami jak np. rozpatrzenie złożonej reklamacji, zwrot towaru, itp.;
 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach wynikających
  z prawnie uzasadnionych interesów Administratora w tym dla dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów, analizowania danych.
 1. ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmy obsługujące nasze systemy informatyczne, doradztwa biznesowego, hosting poczty elektronicznej, doradztwa prawnego, banki, operatorzy pocztowi oraz kurierzy.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania obowiązku prawnego Administratora.

 1. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Posiada Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych zgodnie z Art. 15 RODO;
 • sprostowania danych zgodnie z Art., 16 RODO;
 • usunięcia danych zgodnie z Art. 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania zgodnie z Art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu zgodnie z Art. 21 RODO;
 • przenoszenia danych zgodnie z Art. 20 RODO;
 • PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 1. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu poprawnej realizacji umowy/zamówienia oraz otrzymywania materiałów informacyjno – marketingowych na podstawie Pani/Pana zgody.